Reklamačné podmienkyinternetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasťvšeobecných obchodných podmienok

 

1.  Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený upredávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
2.  Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámcipredmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  navšetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie jepri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochranespotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok.Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný,záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sav zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 roka na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
3.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnejspoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne,v deň jeho prevzatia.
4.  Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladneu predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
5.  Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovnýmužívaním:


1.     k vade došlo mechanickým poškodenímvýrobku spôsobeným kupujúcim,
2.     nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
3.     používaním tovaru v podmienkach, ktoréneodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmiprirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
4.     zanedbaním starostlivosti a údržbyo tovar,
5.     poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
6.     používaním tovaru v rozpores podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušenímzáručných podmienok.


6.  Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli priživelnej pohrome.
7.  Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenietovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možnépovažovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivostialebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnejtrvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedenána tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
8.  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšieavšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar jepotrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovarua odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru)a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačnýformulár spolu s dokladom o kúpe. (reklamacia.pdf).Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formoue-mailu).
9.  Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemupotvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deňuplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôrvšak momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetureklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezzbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybaveníreklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
10.  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď,v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technickézhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určeníspôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď,v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybaveniereklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pouplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť odkúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo navýmenu tovaru za nový.
11.  Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:


1.     ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, mákupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená,pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
2.     kupujúci môže namiesto odstránenia vadypožadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti aktým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebozávažnosť vady,
3.     predávajúci môže namiesto odstránenia vadyvymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
4.     ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániťa ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu vecialebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade aksíce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovnévyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
5.     ak ide o iné neodstrániteľné vady, mákupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


12.  Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanieodovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej cenytovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenieprepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu..
13.  Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konaniaodovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej cenytovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím.O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnejlehote. 
14.  Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pripreberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko satovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovara prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriéroviprehlasujete, že obal je nepoškodený.
15.  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecnýchobchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvekmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
Certifikovaná montáž klimatizácie a chladiacich zariadení

Zabezpečíme čo najkvalitnejšie služby, pred každou montážou zrealizujeme obhliadku u zákazníka.

Servis a údržba klimatizačných zariadení

Servis klimatizácií je nevyhnutnou podmienkou pre ich bezprob- lémové fungovanie a dlhú životnosť.

Predaj klimatizácie náhradných dielov a príslušenstva

Vyberte si klimatizáciu podľa triedy. Poznáme tri základné triedy klimatizácií (nízku, strednú, vysokú).